Főoldal / ÁSZF

ÁSZF

AZ  MM MAX  KERESKEDELMI  ÉS  SZOLGÁLTATÓ  KFT ÁLTALÁNOS  EGYSÉGES  SZERZŐDÉSI  FELTÉTELEI

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1.1. Jelen Általános Egységes Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az MM MAX Kft. (telephelye: 5000 Szolnok, Szántó körút 60.; cégjegyzékszáma: 16-09-006411; adószáma: 12640964-2-16) mint eladó vagy szolgáltató (a továbbiakban: MM MAX KFT) által nyújtott valamennyi termékértékesítésre, bérleti jogviszonyra és szolgáltatására vonatkozik. A jelen ÁSZF két részből áll, egy általános részből, mely a MM MAX KFT minden jogviszonyára irányadó, és egy különös részből, mely az egyes szerződéstípusokra a különös részen felül irányadó.

1.2. Jelen ÁSZF alkalmazásában Ügyfél az MM MAX KFT-vel szerződéses jogviszonyt létrehozó természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy más személy.

1.3. Jelen ÁSZF-től történő bármely eltérés csak az MM MAX KFT és az Ügyfél által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes, a módosítás a számlán vagy az azt helyettesítő bizonylaton nem lehetséges.

1.4. Jelen ÁSZF az MM MAX KFT által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb kapcsolódó dokumentummal összhangban értelmezendő, és a felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Felek jogviszonyában a Szerződés rendelkezései az elsődlegesek, ezt követően a jelen ÁSZF II. része (egyedi rendelkezések), majd I. része (általános rendelkezések) irányadó, ha az egyes rendelkezések között ellentmondás van.

2. Ajánlatok és megrendelések, egyedi szerződés

2.1. Az MM MAX KFT által tett bármilyen ajánlat, ideértve a katalógusban, egyéb nyomtatványokban, a www.mmmax.hu honlapon szereplő ajánlatot is, csak az ajánlatban, vagy az ahhoz csatolt egyéb kiegészítésben megjelölt időpontig és feltételekkel érvényes.

2.2. A felek között a szerződés az egyedi vagy blanketta szerződés (a továbbiakban együtt: Szerződés) mindkét fél által történő aláírásával tekinthető létrejöttnek. Az Ügyfél az egyedi vagy blanketta szerződés aláírásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit is elfogadja. A Felek közötti jogviszonyra az Ügyfél általános szerződési feltétele nem irányadó.

3. Árak, fizetési feltételek

3.1. A számlázás a Szerződésben megjelölt ár alapján történik. Az MM MAX KFT fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféllel kötött hosszabb távú (pl. negyedéves, vagy az azt meghaladó hatályú) ármegállapodást az infláció, a beszerzési ár, a devizaárfolyamok, egyéb járulékos költségek változása esetén egyoldalúan írásban módosítsa. Amennyiben az MM MAX KFT a fentiek szerint árait módosítja, az esetben az új árak életbe lépését megelőzően legalább 8 nappal erről írásban értesíteni köteles Ügyfélt. Amennyiben a módosítás folytán az árak/díjak növekedése az 5%-ot meghaladja, és ezt az Ügyfél nem fogadja el, az esetben az új árak életbe lépésének napjára jogosult a Szerződést felmondani. Az új árak életbe lépéséről szóló értesítésig leadott megrendeléseket az MM MAX KFT a régi árak szerint teljesíteni köteles.

3.2. A termék ellenértéke, szolgáltatás díja, bérleti díj kiegyenlítése – számla ellenében – a Szerződésben meghatározottak szerinti gyakorisággal kiállított számla alapján átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül történik. A Szerződésben meghatározott díjak nettó díjak, azok a mindenkori ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az Ügyfél a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult kifogással élni a számlával szemben, mely esetben a Felek az Ügyfél kifogását megvizsgálják, és az MM MAX KFT szükség esetén a számlát módosítja. A szerződés megszűnése esetén a MM MAX KFT. jogosult az esedékes, vagy az esedékessé még nem vált követelését az Ügyfél részére egyben kiszámlázni, amit az Ügyfél köteles fizetési határidőn belül megfizetni. A fizetési határidő elteltével az MM MAX KFT jogosult további behajtási és végrehajtási cselekmények közvetlen foganatosítására, továbbá az Ügyfél jogosult behajtási költség általány megfizetésére, valamint a behajtással és végrehajtással kapcsolatban keletkezett egyéb költségek megfizetésére.       

3.3. Fizetési késedelem esetén az esedékességet követő naptól számítva az Ügyfél késedelmi kamatot köteles megfizetni az MM MAX KFT részére. A késedelmi kamat a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékére. Fizetési késedelem esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei valamennyi, az igényérvényesítéssel keletkező költséget (különösen, de nem kizárólagosan követeléskezelés, ügyvéd díja, postaköltség és minden más költség, amely a követelés megtérülését hatékonyan elősegítheti) áthárítani Ügyfélre. A fizetési feltételek be nem tartása esetén – így különösen késedelem esetén – az MM MAX KFT jogosult a további szállításokat, szolgáltatásokat szüneteltetni, azokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak készpénzfizetés vagy más megfelelő biztosíték ellenében, követeléseinek behajtása mellett teljesíteni, továbbá választása szerint jogosult a Szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani.

3.4. Az Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettségekbe csak az MM MAX KFT által előzetesen írásban elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

3.5. Abban az esetben, ha az Ügyfél ellen a felek közötti jogviszony hatálya alatt bármikor jogerős csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy az Ügyfél ilyen eljárásokat kezdeményez maga ellen, az MM MAX KFT jogosult a további a további szállításokat, szolgáltatásokat leállítani, vagy csak készpénz fizetés ellenében teljesíteni, egyidejűleg a vételár kiegyenlítését követelni, vagy ennek hiányában minden kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani a Szerződést.

4. Szállítási feltételek

4.1. Az MM MAX KFT írásbeli kötelezettségvállalás hiányában nem szavatolja, hogy az áru, berendezés bármely az Ügyfél által elérni kívánt speciális célra alkalmas.

4.2. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók okozta termeléskiesés bekövetkezése esetén az MM MAX KFT mentesül a Szerződés teljesítése és a Szerződés szerinti határidők betartása alól. MM MAX KFT a vis maior eseményről köteles az Ügyfél a lehető leghamarabb írásban értesíteni. Ha a vis major a 120 napot meghaladja, és emiatt az MM MAX KFT a Szerződés teljesítésére nem képes, bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással felmondani.

4.3. Fuvarozás, kárveszélyviselés, csomagolás.

4.3.1. A megrendelt termék, berendezés leszállítását, a felek ettől eltérő megállapodása hiányában az MM MAX KFT végzi megbízott fuvarozó útján, a Felek által előre egyeztetett időpontban. Az MM MAX KFT a szállítás díjazását a Szerződésben rögzíti. Amennyiben Ügyfél az általa megrendelt termékért, berendezésért a kiértesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és azt nem veszi át, az esetben az MM MAX KFT jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ilyen esetben Ügyfél tárolási díjat köteles fizetni, melynek mértéke az MM MAX KFT részére kiszámlázott tárolási díj vagy szükség szerint annak arányos részével egyenlő.

4.3.2. Az Ügyfél köteles a leszállított áru, termék, berendezés (a továbbiakban együtt: termék) átvételére. Amennyiben Ügyfél ezeket nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben az MM MAX KFT jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Ügyfél pedig köteles a megrendelt áru ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni az MM MAX KFT-nek. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni az Ügyfél köteles az áru visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének költségét is a kötbér összegén felül megfizetni az MM MAX KFT részére.

4.3.3. Amennyiben a terméket az MM MAX KFT szállítja ki Ügyfél részére, az esetben a kárveszélyviselés Ügyfél telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen a termék átadásával száll át Ügyfélre. A termék rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó a termék rakodását végzi. Amennyiben a terméket az Ügyfél szállítja, az esetben a kárveszély a terméknek az Ügyfél fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást az MM MAX KFT végzi. Abban az esetben, ha az Ügyfél, vagy annak megbízottja rakja fel a terméket a fuvareszközre, akkor a kárveszély a termék Ügyfélnek történő átadásával száll át, az MM MAX KFT telephelyén.

4.3.4. Az MM MAX KFT a terméket biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban adja át Ügyfélnek, kivéve a már üzembehelyezett berendezéseket. Ügyfél rövid távú bérleti jogviszony esetén a göngyöleget köteles sértetlen állapotban megőrizni. Az MM MAX KFT terméket kizárólag sértetlen göngyöleggel vesz vissza.

4.3.5. A szállítólevélnek kötelezően tartalmaznia kell: az Ügyfél teljes nevét, a termék típusát, darabszámát, esetleges azonosító számot is, továbbá az átvétel dátumát, és helyszínét, az átvevő személy nevét, bélyegzőlenyomatot és aláírást. A szállítólevelet olvashatóan kell kitölteni.

4.3.6. Ügyfél az MM MAX KFT tulajdonában lévő termékek állagmegóvása érdekében a tőle telhető legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Amennyiben Ügyfél az MM MAX KFT tulajdonában bizonyíthatóan kárt okoz, akkor az okozott kárért a polgári jog általános feltételei szerint felelősséggel tartozik.

4.4. Az áru visszaküldése az MM MAX KFT előzetes beleegyezése nélkül nem történhet meg. Amennyiben ennek ellenére a termék, berendezés az Ügyfél részéről visszaküldésre kerül, abban az esetben az MM MAX KFT-nek jogában áll választása szerint az Ügyfél költségére és felelősségére az árut újra kiküldeni, vagy szintén az Ügyfél költségére és felelősségére 60 napig tárolni, és azt követően jóváírási értesítés nélkül a termék, berendezés felett újra rendelkezési jogot gyakorolni. Ügyfél jogosult a 60 nap leteltét megelőzően az árut ismételten – saját költségére – lehívni.

4.5. A feladatai elvégzéséhez az MM MAX KFT alvállalkozót vehet igénybe.

5. Tulajdonjog fenntartása

5.1. Halasztott fizetés, továbbá bérleti jogviszony esetén az adott termékre vonatkozó nyitott számla teljes kiegyenlítéséig, továbbá a bérleti jogviszony teljes tartama alatt az MM MAX KFT az általa leszállított, de még ki nem fizetett termékre, a bérelt berendezésre tulajdonjogát fenntartja. Az MM MAX KFT. jogosult az Ügyfél 60 napnál régebbi fizetési késedelme, vagy a szerződés bármilyen megszűnése esetén a termék, bérelt berendezés elszállítására, melynek költségét – számla ellenében – az Ügyfél köteles megtéríteni. Az Ügyfél köteles tűrni az MM MAX KFT általi végzett termék, bérelt berendezés elszállítását.

5.2. A tulajdonjog fenntartására tekintettel az Ügyfél nem jogosult a terméket értékesíteni, azt megterhelni, bármilyen egyéb formában elidegeníteni, azzal bármilyen formában rendelkezni.

5.3. A tulajdonjog fenntartással érintett termék, berendezés harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén az Ügyfél köteles az MM MAX KFT tulajdonjogát bejelenteni és erről az MM MAX KFT-t haladéktalanul értesíteni. Tulajdonjog fenntartás esetén az áru harmadik személynek történő – engedély nélküli – eladásakor az ebből az értékesítésből eredő követeléseket az Ügyfél köteles az MM MAX KFT-re engedményezni. Az Ügyfél köteles az engedményezés tényéről szerződéses Ügyfelét értesíteni.

6. Szavatosság és felelősség

6.1. Az Ügyfél köteles valamennyi termékkel kapcsolatos érvényes törvényt, szabályzatot és szabványt betartani. Az Ügyfél köteles kielégítő információk, szaktanácsok útján, – teljeskörű átalánydíjas karbantartási szerződéssel (FSMA) kötött géptípusok esetén úgynevezett CED dokumentum aláírásával – meggyőződni arról, hogy az általa kívánt eredmény az adott körülmények között az adott berendezéssel, termékkel elérhető. Ennek hiányában az Ügyfél az MM MAX KFT felé a termék felhasználhatóságával kapcsolatban kifogással, kártérítési igénnyel nem élhet.

6.2. Az Ügyfél a termék átvételét követően haladéktalanul köteles ellenőrizni annak minőségét és mennyiségét. Mennyiségi eltérést az Ügyfél köteles az átvételkor jelezni, az MM MAX KFT később jelzett mennyiségi eltérést nem tud elfogadni. Minőségbeli hibás teljesítés esetén az Ügyfél köteles kifogását az MM MAX KFT-vel az észlelést követő 3 munkanapon belül írásban közölni és egyúttal lehetőséget biztosítani az MM MAX KFT-nek arra, hogy az MM MAX KFT vagy erre a feladatra közösen felkért szakértői szerv a kérdéses terméket, berendezést megvizsgálhassa.

6.3. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozás során esetlegesen elszenvedett károk miatt az Ügyfél a fuvarozóval szemben kell igényét érvényesítse, amennyiben a termék elszállítását a felek megállapodása alapján Ügyfél végezte.

6.4. Ügyfél köteles gondoskodni az elektronikus adatainak megfelelő és rendszeres archiválásáról. Az MM MAX KFT kifejezetten kizárja bármilyen adatvesztésből eredő kár vonatkozásában a felelősségét, továbbá minden olyan közvetett vagy következményi kárért, ideértve az elmaradt hasznot is, mely előre nem látható.

6.5. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az MM MAX KFT termékeit, berendezéseit kizárólag a jogszabályok által megengedett formában és célra használja, így különösen nem használja azokat olyan célra, mellyel jogszabályt, vagy másnak a jogát vagy jogos érdekét sértené. Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a jelen pont megszegéséből adódó valamennyi kárért.

6.6. Az MM MAX KFT nem vállal felelősséget a gép, berendezés, meghibásodásából eredő sérülésért, károsodásért és anyagveszteségért – kivéve, ha az bizonyítottan az MM MAX KFT mulasztásának következtében történt -, illetve bármilyen ok miatt bekövetkező üzleti vagy kereskedelmi veszteségért, valamint az adattárolók esetleges adatvesztéséért. Azon károkért, amelyek üzemzavar következtében vagy a készülékek szervizelésének késleltetett igénybevétele miatt keletkeznek, az MM MAX KFT felelősséget nem vállal. Amennyiben a felelősség korlátozása a polgári jog általános szabályai szerint nem lehetséges, úgy az okozott károkért az MM MAX KFT a polgári jogi szabályok szerinti felelősséggel tartozik.

7. A Szerződés hatálya, megszűnése

7.1. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba, és a Szerződésben meghatározott határozott vagy határozatlan időre szól.

7.2. A Szerződést a Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondást indokolni kell, és azt írásban, tértivevényes küldeményként kell a másik fél részére megküldeni.

7.3. A határozott időre szóló Szerződést – a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken kívül – a Felek nem jogosultak rendes felmondással felmondani. A határozatlan időre szóló Szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondást mindenkor írásban, tértivevényes levélként kell a másik fél részére megküldeni.

7.4. A Szerződéstől elállni vagy azt a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakon kívül megszüntetni kizárólag a Felek közös megegyezésével lehetséges.

7.5. Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani abban az esetben is, ha a másik fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, csődeljárás alapján fizetési moratóriumot kapott, vagy végelszámolásának megindítását közzétették.

8. Felhasználási jog, szellemi termékek

8.1. A terméken, berendezésen futó szoftver az MM MAX KFT vagy olyan harmadik személy szellemi terméke, melyen az MM MAX KFT felhasználói joggal rendelkezik, és azon az MM MAX KFT-nek vagy ezen harmadik személynek van szerzői joga. Az MM MAX KFT és az Ügyfél külön szoftverhasználati megállapodást fogad el a szoftver használata vonatkozásában, mely felhasználói jog engedésére az MM MAX KFT jogosultsággal rendelkezik.

8.2. Az MM MAX KFT a termék, berendezés tulajdonba adásával vagy használatba adásával a használat tartamára engedélyez a szoftveren nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználói jogot az Ügyfélnek a külön megkötendő felhasználói szerződés rendelkezései értelmében az alap szoftver és az applikációs szoftver vonatkozásában. A felhasználói jog ellenértékét a Szerződés tartalmazza. A termék, berendezés Ügyfél birtokából történő kikerülésével a felhasználói jog automatikusan megszűnik.

9. Vegyes rendelkezések

 • Jelen Szerződésre a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
  • A jelen ÁSZF-ből, továbbá a Szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalás útján nem rendezhetők – feltéve, hogy az Ügyfél székhelye nem Budapest vagy Pest Megye területén van, mely esetre a Felek illetékességi kikötést nem tesznek – szerződő felek alávetik magukat helyi bíróság hatálya alá tartozó ügyekben a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének.
  • A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés írásbeli értesítést vagy nyilatkozattételt ír elő, úgy az abban az esetben fogadható el, ha annak továbbítása a következőképpen történik:
  • személyes kézbesítés esetén a címzett az átvételt aláírással elismeri,
  • e-mail útján történő továbbítás esetén a címzett a küldemény megérkezését legalább ugyanolyan formában elismeri,
  • postai úton való továbbítás esetén tértivevénnyel igazoltan.

9.4. Jelen ÁSZF magyar nyelven készült. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a mindenkor hatályos magyar anyagi jogi jogszabályok rendelkezései az irányadóak, a kollíziós jog alkalmazásának kizárásával.

9.5. A felek között csak a levélben, vagy elektronikus levelezés körében történt nyilatkozattétel érvényes. Az írásbeli nyilatkozatokat a Szerződésben meghatározott kapcsolattartói címre kell elküldeni.

A felek az egymással közlendő nyilatkozatokat a Szerződésben írt székhelyük címére írt levélben közlik. A felek felelősséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben szabályozott kézbesítési címen biztosítják a küldemények átvételét. Amennyiben a tértivevényes postai küldemény „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” vagy „átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, a felek a küldemény tartalmát a postára adást követő 5. munkanapon közöltnek tekintik.

9.6. A Szerződés módosítása – ideértve a szerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek átruházását – csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával érvényes, és a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat a felek csak írásban tehetik meg érvényesen.

Felek kérhetik a másik Féltől, hogy bizonyos személyes adatokat (alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait) adjon át részükre, így például a másik Fél kapcsolattartóinak (ide értve a 4.3.5. pontban megjelölt átvevő személyt is) a nevét, beosztását, telefonszámát, e-mail címét a jelen Szerződés teljesítése megkönnyítésének céljából. Felek ezen adatokat jogosultak a munkavállalóik/megbízottaik számára hozzáférhető adatbázisokban tárolni, és a jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében használni, ideértve, de nem kizárólagosan, a pénzügyi adminisztrációt.

Felek megállapodnak, hogy a szerződés során egymás számára átadott alkalmazotti személyes adatokat, illetve teljesítési segédjük érintettjei személyes adatait a jogos érdek mentén – a jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás érdekében – a jelen szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták rendezése céljából, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával.

Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiekben megjelölt alkalmazottak, illetve teljesítési segédek érintettjei személyes adatainak kiadásáért a felelősség az átadó felet terheli, így az átadó fél köteles az érintetteket a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet illető jogokról, valamint az esetleges – adat-feldolgozás érdekében történő – adattovábbításról tájékoztatni.

Felek vállalják, hogy alkalmazottaikkal, illetve teljesítési segédeikkel titoktartási megállapodást iratnak alá a másik Fél részéről átadott személyes adatok kezeléséről és megőrzéséről, valamint előírják számukra, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben megismert személyes adatokat a jogviszonyuk megszűnése esetén nem vihetik magukkal.

Felek megállapodnak, hogy az adatok védelme érdekében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően szükséges minden technikai és szervezési intézkedést megtesznek. Az érintett természetes személyek jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról másolatot kérni, illetve a Fél részére küldött írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy helyesbítését kérni, vagy a jogszabályok által biztosított egyéb jogokkal élni. Felek mindenkor a honlapjukon közzétett (MM MAX KFT esetében a www.mmmax.hu honlapon közzétett „Adatkezelési tájékoztató”) adatkezelési tájékoztatónak megfelelően járnak el. Felek tudomással bírnak róla, hogy a fentiekben hivatkozott alkalmazottak, illetve a teljesítési segéd érintett természetes személyei az adatkezelés ellen tiltakozhatnak, vagy az adatkezelés korlátozását kérhetik. Erre tekintettel a felek vállalják, hogy amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adott Fél az érdekek mérlegelése után az adatkezelés beszüntetése mellett dönt, úgy késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni, illetve amennyiben az alkalmazott/teljesítési segéd érintettje az adatkezelés korlátozását kéri, ennek tényéről, annak végrehajtása érdekében az érintett Fél késedelem nélkül tájékoztatja a másik felet.

9.7. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz is, hogy késedelme esetén a MM MAX KFT a szerződéshez kapcsolódó adatokat követeléskezelő cégnek átadja, majd az adatokat e cég tovább kezelje az Ügyfél fennálló tartozásának behajtása érdekében. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen adatátadás során sor kerülhet személyes adatok átadására is, különösen, ha az Ügyfél természetes személy vagy egyéni vállalkozó; nem természetes személy Ügyfél esetén a pénzügyi kapcsolattartó és a vezető tisztségviselő egyes kapcsolati adatai kerülhetnek átadásra. Amennyiben MM MAX KFT személyes adatokat is átad, úgy köteles ezen adatok védelméről a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével gondoskodni.

9.8. Az MM MAX KFT jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani. Az MM MAX KFT köteles a módosított változatot postai vagy elektronikus úton az Ügyfél részére kiküldeni. Amennyiben az Ügyfél az átvételtől számított 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a szerződésre a 16. naptól kezdődően az új feltételek irányadóak. Amennyiben az Ügyfél a módosított ÁSZF-et nem fogadja el és erről a 15 napon belül nyilatkozik, a Felek tárgyalnak a módosításról további 15 napon belül. Ennek eredménytelensége esetén bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.9. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során a legmagasabb szakmai és etikai normák szerint jár el.

9.8. Felek a jelen Szerződés teljesítése során a másik féllel kapcsolatban tudomására jutott minden adatot, információt, tényt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére – jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével – a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli időbeli korlátozás nélkül. Felek ezen kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

9.10. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válna, abban az esetben az a jelen ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, hatályát nem érinti.

9.11.  Az MM MAX KFT fenntartja azt a jogot arra, hogy amennyiben a szolgáltatásait elektronikus weboldalon forgalmazza, akkor az elektronikus kereskedelmi tevékenysége során a jelen ÁSZF rendelkezései mellett a weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzat, illetve vásárlási feltételek rendelkezései elsődlegesen az irányadóak. 

II. EGYES SZERZŐDÉSTÍPUSOKRA IRÁNYADÓ EGYEDI RENDELKEZÉSEK

A. Teljeskörű Átalánydíjas Karbantartási Szerződés (FSMA)

1. MM MAX KFT a teljeskörű átalánydíjas karbantartási szerződés keretében fenntartja a készülék működőképességét és biztosítja a szükséges kellékeket a Szerződés rendelkezései értelmében. A biztosított kellékanyag mennyisége a havi átlagos nyomatszámmal arányosan, élettartamuk Xerox gyártói adatok (CED – Customer Expectation Document, E-DOC tartalmazza), szerinti fedettségű nyomatok alapján  határozódik meg, jellemzően a fekete-fehér berendezések esetén 6% fedettségre, színes Berendezések esetén színenként 7,5% (összesen 30%). Az ennél nagyobb fedettségű nyomatok esetén a többlet kellékfelhasználást MM MAX KFT az Ügyfél által megismert mindenkori árlista szerint jogosult kiszámlázni Ügyfél felé, amennyiben a Felek nem állapodnak meg ettől eltérő nyomat áron, amely fedezetet nyújt a magasabb fedettségű nyomatokhoz szükséges kellékanyagok költségére. A kellékfelhasználás és a nyomatszámok összehasonlítását az MM MAX KFT és a gyártó Xerox negyedévenként végzi el és az eredményét írásban közli Ügyféllel.

2. Kellék alatt a következők értendők:

− fekete toner, színes fénymásoló, illetve nyomtató esetén a színes kellékanyagot a Szerződés szerinti feltételekkel tartalmazza. Hulladék festék tároló (Waste toner).

− fotoreceptor (dob), közvetítő szalag (belt) és azok tartozékai, közvetítő görgők,

− fixáló egység, (fűtés)

Nem tartozik a kellék fogalma alá különösen a papír, a tűzőkapocs és -huzal, a kötőszalag.

Ügyfél a Szerződés alapján kapott kellékanyagokat kizárólag a Szerződés keretében üzemeltett berendezésre használhatja fel.

A kellékanyagokat az MM MAX KFT, vagy szállítója díjmentesen szállítja Ügyfél részére. Teljes felhasználásáig az MM MAX KFT tulajdonát képezik. Amennyiben az Ügyfél a kellékeket ettől eltérő berendezésre használja fel, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetben a MM MAX KFT jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, illetve az érintett kellékanyagok listaáron történő kiszámlázására.

MM MAX KFT a berendezés üzembe helyezésekor térítésmentesen biztosítja a kezelői oktatást, minden további oktatás térítés mellett az Ügyféllel megegyezett áron történik.

3. A működőképesség fenntartása magában foglalja a karbantartás, javítás, beállítás a hivatalos munkaórák (hétfőtől péntekig 8:30 és 16:30 óra között) alatti munkavégzés, a kiszállás, a szerviz alkatrész ellátás költséget. A beépített alkatrészek lehetnek újak vagy használtak is. A kicserélt alkatrészek az MM MAX KFT tulajdonát képezik. Az FSMA Szerződés hatálya alá kizárólag a nyomtató mellett működő nyomtatásvezérlő szoftverének üzemeltetése tartozik. Minden más szoftveres alkalmazás üzemeltetése, testre szabása, utánkövetése, rendszergazda/informatikus feladatok ellátása a Felek külön megállapodását kell, hogy képezze.

4. Az Ügyfél szolgáltatás igénylése esetén azt írásban köteles közölni az MM MAX KFT-vel. A reakció idő a bejelentéstől számított átlag 4 munkaóra plusz az utazási idő az MM MAX KFT telephelyétől számítva az Ügyfél telephelyéig.

5. A szolgáltatás elvégzéséhez az MM MAX KFT alvállalkozót vehet igénybe. Ez esetben az MM MAX KFT biztosítja a kelléket, szükséges alkatrészt és a műszaki támogatásokat.

6. Az Ügyfél a teljeskörű átalánydíjas szolgáltatásért a szerződéses adatlap 7. pontban feltűntetett gyakorisággal és pénznemben a tárgyidőszakban elkészült nyomatok után nyomatdíjat és átalánydíjat fizet. A számla fizetési határideje (amennyiben a Felek eltérő módon nem állapodnak meg) 8 naptári nap. Nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, átalakításból, a kezelési utasítás be nem tartásából adódó meghibásodások javításának szerviz anyagait az FSMA díj nem tartalmazza! A nyomatdíj a szerződéses adatlap 7. pontban feltűntetett átlagos nyomtatási lapfedettségre van kalkulálva.

7. MM MAX KFT folyamatosan értékeli az berendezések kellékanyag felhasznált, szervizanyagainak költségeit. Amennyiben a felhasznált és a CED  illetve CEIG (lásd: Ügyfélelvárási dokumentum, mely megtalálható http://www.mmmax.hu Támogatás, illesztő programokban) dokumentumokban meghatározott gyári élettartamok alapján elvárható szervizanyag-fogyás jelentős eltérést mutat (továbbiakban többlet anyagfelhasználás), és ennek a különbözetnek nincs alátámasztható műszaki, vagy egyéb az adott eset kivizsgálása során MM MAX KFT által is elfogadott oka, úgy az MM MAX KFT jogosult a többletfelhasználást Ügyfélnek kiszámlázni a rá érvényes mindenkor aktuális árkedvezmények figyelembevételével. Az eltérés mértékéről az MM MX KFT minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet, az okok feltárása érdekében. Amennyiben az MM MAX KFT a többlet felhasználás jogosságát nem látja alátámasztottnak a számlázásra jogosulttá válik. 

8.  A többlet anyagfelhasználás FSMA díjemelést vonhat maga után, mely független a díjemelést megelőzően felhasznált többlet szervizanyag elszámolásától.

9. Amennyiben a többlet anyagfelhasználások számláját a Ügyfél nem egyenlíti ki a fizetési határidőn belül, úgy MM MAX KFT jogosult a szolgáltatását a fizetési határidő letelte után felfüggeszteni, és amennyiben a számla kiegyenlítése további 8 naptári napon belül sem történik meg, úgy az érintett berendezésre jogosult az FSMA szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani. Az érintett berendezésre vonatkozó FSMA szerződés rendkívüli felmondása nem jelenti az Ügyfél fennálló tartozásairól történő lemondást.

10.  Az többlet szervizanyag-felhasználások vizsgálatát MM MAX KFT jogosult az Ügyfél tudtával és/vagy részvételével a berendezés üzemeltetési helyszínén is elvégezni.

Amennyiben a többlet anyagfelhasználás szándékos visszaélés következménye, úgy MM MAX KFT jogosult a többlet szervizanyagokat a mindenkor érvényes, kedvezmény nélküli listaár kétszeres összegében kiszámlázni az Ügyfél felé és az érintett berendezésre vonatkozó FSMA szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással felmondani.

11.  Az MM MAX KFT fenntartja a jogot, hogy a szerződéses adatlap 7. pontjában meghatározott nettó nyomatdíjakat a beszállítói árak, vagy a devizaárfolyam 10%-ot elérő növekedése esetén arányos változtatását kezdeményezze az Ügyfélénél. Amennyiben az Ügyfél a megváltoztatott árat nem fogadja el, úgy mindkét Fél jogosult az érintett berendezésekre kötött FSMA szerződéseket 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.

12.  Az MM MAX KFT fenntartja a jogot, hogy minden naptári évben egy alkalommal, az előző naptári évre vonatkozóan a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével, de minimum 1%-al módosítsa a már több mint 12 hónapja FSMA szerződésbe vont berendezésekre vonatkozó nettó nyomatdíjakat. Az ár változtatásról MM MAX KFT 30 naptári nappal korábban köteles értesítést küldeni az érintett Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem kifogásolja a megváltoztatott árat, azt elfogadottnak kell tekinteni és a 31. naptól a módosított FSMA Ügyfél átadási ár alkalmazandó. Amennyiben az Ügyfél a fentiekben megjelölt határidőben az ár változtatást nem fogadja el, mindkét Fél jogosulttá válik az érintett berendezésekre kötött FSMA szerződéseket 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.

13.  MM MAX KFT jogosult minden 8 éves kort meghaladó, több mint 12 hónapja FSMA szerződésbe vont berendezés esetén, az avulásra való tekintettel naptári évente a 13. pontban említett éves áremelésen felül további 2%-al automatikusan emelni nyomatdíjat. Az FSMA Ügyféli nyomatdíj változtatásról MM MAX KFT 30 naptári nappal korábban köteles értesítést küldeni az érintett Ügyfélnek. Amennyiben Ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem kifogásolja a megváltoztatott árat, azt elfogadottnak kell tekinteni és a 31. naptól a módosított FSMA Ügyfél átadási ár alkalmazandó. Amennyiben az Ügyfél a fentiekben megjelölt határidőben az ár változtatást nem fogadja el, mindkét Fél jogosulttá válik az érintett Berendezésekre kötött FSMA szerződéseket 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.

14. Az Ügyfél köteles a berendezést a berendezés specifikációjában (CED) meghatározott környezeti értékek és paraméterek mellett működtetni. A berendezés üzemeltetésére és a papír tárolására szolgáló helyiség hőmérsékletét és páratartalmát napi 24 órán keresztül az következő tartományban köteles tartani: a helyiség folyamatos, stabil hőmérséklete: 20-25˚C, páratartalma: 45-55%. Amennyiben az Ügyfél ennek nem tesz eleget, az MM MAX KFT jogosult a mindenkori FSMA szerződésében szereplő szervizdíjának megfelelő mértékű felárat felszámítani.

15. Az Ügyfél köteles a Szerződés szerinti fizetési gyakoriság szerinti időszak végén, illetve az MM MAX KFT kérésére bármikor megküldeni az MM MAX KFT részére a berendezés számlálóinak állását. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az MM MAX KFT jogosult azokat a helyszínen ellenőrizni, vagy választása szerint becsült számlálóállás alapján állítani ki a számláját. Az MM MAX KFT az így kibocsátott számlát a számlálóállás bejelentését követő első számlában szükség szerint korrigálja.

16. Az MM MAX KFT az ún. Smart-E Solutions funkcióval ellátott készülékekről a számláló állásokat elektronikus úton gyűjti be és ez alapján készíti el a számlát. Ezen funkció engedélyezését Ügyfél jelen szerződéssel elfogadja. Amennyiben a rendszer a leolvasást nem tudja megtenni (leállás, egyéb ok), vagy a készülék nem un. Smart-E Solutions funkcióval ellátott, úgy az Ügyfél köteles a Szerződés szerinti fizetési gyakoriság szerinti időszak végén, illetve az MM MAX KFT kérésére bármikor megküldeni az MM MAX KFT részére a berendezés számlálóinak állását. Ezen kötelezettség elmulasztása esetén az MM MAX KFT jogosult azokat a helyszínen ellenőrizni, vagy választása szerint becsült számlálóállás alapján állítani ki a számláját. MM MAX KFT az így kibocsátott számlát a számlálóállás bejelentését követő első számlában szükség szerint korrigálja. A havi szerződött nyomatszám után járó díj abban az esetben is számlázásra kerül, ha ennél kevesebb nyomat készült. A fel nem használt nyomatok az Ügyfél írásbeli kérésére a következő elszámolási időszakban beszámításra kerülnek. Ügyfélnek az erre vonatkozó írásbeli kérését a tárgyi elszámolási időszakot követő hónap végéig meg kell küldenie az MM MAX KFT-nek. Amennyiben a ténylegesen elkészített nyomatszám 3 egymást követő hónapban sem éri el a havi szerződött nyomatszámot, úgy az Ügyfél írásban kezdeményezheti a havi lekötött nyomatszám módosítását, mely azonban a nyomatdíj megváltozásával járhat. A szerződéses díjakról kiállított számla fizetési határideje (amennyiben a Felek eltérő módon nem állapodnak meg) 8 naptári nap.

17. Amennyiben a Xerox berendezés(ek) távoli hozzáférése az ún. Smart-E Solutions funkcióval biztosított és az Ügyfél az FSMA szerződés adatlapján hozzájárul az   MM MAX KFT vállalja a berendezés(ek) távoli eszközfelügyeletét, azzal kapcsolatos, proaktív szolgáltatást nyújtását a Xerox Remote Connect Tool programon keresztül.

Ezen szolgáltatás magában foglalja a számláló állások begyűjtésén túl:

 • A Xerox berendezés(ek) kellékállapotának távoli megfigyelését, fogyás alapján történő automatikus kellékanyag pótlását.
 • A Xerox berendezés(ek) rendelkezésre állásának ellenőrzését, helyes működésének távoli megfigyelését, diagnosztikai vizsgálatok elvégzését, hibanapló ellenőrzését, észlelt hibák gyors elhárítását.

Amennyiben a rendszer a távoli adatközlést nem tudja megtenni (leállás, egyéb ok), vagy a készülék az un. Smart-E Solutions funkcióval nem tud kommunikálni, úgy az MM MAX KFT illetve az Ügyfél köteles egymást azonnal értesíteni. Ha az un. Smart-E Solutions kommunikáció átmenetileg, vagy tartósan nem állítható helyre, úgy a Xerox Remote Connect Tool program sem futtatható, a távoli eszközfelügyelet nem biztosítható. Ebben az esetben az Ügyfélnek kell figyelni a Xerox berendezés kezelő felületén megjelenő üzeneteket, kezdeményezni az MM MAX felé a kellékrendeléseket és hibaelhárításokat.

Az MM MAX KFT távoli eszközfelügyeleti szolgáltatása átalánydíjas. Az átalánydíj mértékét a FSMA szerződés adatlapja tartalmazza.

18. Az MM MAX KFT nem, illetve csak az Ügyfél költségére, az MM MAX KFT mindenkori árlistájában szereplő külön szolgáltatási díj fejében köteles a szolgáltatást teljesíteni, ha

− Az Ügyfél kérésére az MM MAX KFT a szolgáltatást a rendes munkaidőn kívül (hétfőtől péntekig 8:30 és 16:30 óra közötti időintervallumon kívül) kéri elvégezni.

− A javítási/karbantartási szükséglet a berendezés nem rendeltetésszerű használata, külső behatás által történt fizikai sérülése, vagy természeti katasztrófa miatt válnak szükségessé. Ebben az esetben a felhasznált alkatrészek költségét is köteles az Ügyfél megtéríteni.

19. Az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban, előzetesen értesíteni az MM MAX KFT-t, ha a berendezést a telepített címről más címre szállítja. Ennek függvényében az MM MAX KFT ár változtatásra tesz javaslatot. Amennyiben ezt az Ügyfél nem fogadja el, úgy a Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfelet szintén értesítési kötelezettség terheli az üzemeltetési körülmények megváltozása vonatkozásában; ilyen esetben az MM MAX KFT jogosult az árakat megfelelően módosítani az I/3.1. pont rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben Ügyfél nem tesz eleget jelen pontban rögzített előzetes értesítési kötelezettségének, úgy az súlyos szerződésnek minősül, és az MM MAX KFT jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

20. A Szerződés hatálya új berendezés esetén a Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 3 év, használt berendezés esetén 1 év, bérelt berendezések esetén a bérlet időszaka – ha a Szerződés másként nem rendelkezik. A Szerződés a szerződött karbantartási periódus lejárta után, további 12 -12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha azt bármely fél a lejárat előtt legalább 30 nappal, a lejárat napjára (írásos tértivevényes levél útján) felmondja.

B. Adásvételi szerződés

1. Az MM MAX KFT vállalja, hogy a jótállás alá eső leszállított termék, berendezés rendeltetésszerű használat során felmerülő hibáját a jótállási jegyen megjelölt – amennyiben van ilyen, ennek hiányában a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt – jótállási időszak alatt – az ezen időszakon belül bejelentett hibák esetén – ingyenesen kijavítja, vagy amennyiben ez nem lehetséges, kicseréli. A rendeltetésszerű használat egyik feltétele, hogy az Ügyfél kizárólag a garancialapon megjelölt kellékanyagokat és alkatrészeket használta, és az előírt karbantartási munkálatokat az MM MAX KFT-vel vagy általa felhatalmazott szakszervizzel elvégeztette.

A gondatlansággal, szándékossággal vagy nem rendeltetésszerű használattal okozott károk, meghibásodások kijavítását az MM MAX KFT a garancia körében nem vállalja, az külön megállapodás alapján, ellenérték fejében lehetséges.

Az MM MAX KFT a leszállított termék/berendezés szállítási díját a szerződésben rögzíti.

2. Az MM MAX KFT a berendezés felett a tulajdonjogát az I/5. pont rendelkezései szerint fenntartja. A fenntartás időtartama alatt az MM MAX KFT a berendezés meglétét és állapotát bármikor jogosult ellenőrizni.

C.  Bérleti szerződés

 1. Jelen Szerződés minimális időtartamát a szerződés betétlapjának D pont szabályozza, a Berendezés üzembe helyezését követő naptári hónap első napjától számítva. Bérbeadó jogosult mindaddig megtagadni a Berendezés üzembe helyezését, amíg a Bérlő a jelen Szerződés 2. pontjában foglalt kötelezettségnek eleget nem tett. A bérleti jogvi szony kezdete a Berendezés üzembe helyezésének napja.
 2. Szerződő Felek megállapodása alapján a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg Bérlő a betétlap D pontban meghatározott bérleti díjelőleget fizet Bérbeadónak. Felek megállapodnak, hogy a teljes bérleti díj fennmaradó részét és annak kamatait Bérlő a jelen Szerződés betétlapján meghatározott mértékű havi részletekben fizeti meg a Bérbeadó részére, fenti díjak ennek figyelembe vételével lettek megállapítva. A jelen pontban meghatározott bérleti díjelőleg megfizetése a Szerződés hatályba lépésének feltétele.
 3. A Berendezés bérleti díjának fizetése és a részletfizetések száma a betétlap D pont szerint értendő azzal, hogy ezen felül az első tört hónapban a bérleti díj időarányos része fizetendő. A bérleti díj után általános forgalmi adó fizetési kötelezettség áll fenn. A Bérleti díj megfizetésének módja banki átutalás. A bérlő bérleti díj fizetési kötelezettsége csak abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a számlában feltüntetett összeg a bérbeadó megadott számláján maradéktalanul jóváírásra kerül.
 4. A Bérleti jogviszony a gépparkra vonatkozó átadás-átvételi (üzembe helyezési) jegyzőkönyv Bérlő és a Bérbeadó meghatalmazott képviselői általi aláírásakor kezdődik. A Bérlő köteles az aláírt jegyzőkönyvet Bérbeadó részére 3 napon belül eljuttatni. Bérlő jelen gépparkra a teljes futamidőre vonatkozóan köteles Teljeskörű Átalánydíjas Karbantartási Szerződést kötni, legkésőbb a Berendezés üzembe helyezésének napjáig.
 5. Bérlő a Bérbeadó által a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján köteles fizetni a bérleti díjat és a 2. pontban esetlegesen megjelölt előleget is.
 6. Ha Bérlő a fizetendő bérleti díjakat a megjelölt határidőn belül nem fizeti meg, Bérbeadó jogosult a hátralékos összeg alapulvételével, a késedelem teljes időtartamára késedelmi kamatot felszámítani.
 7. A Berendezés tulajdonjoga a Bérlőre nem száll át. A Berendezés harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Bérlő köteles a Bérbeadó tulajdonjogát bejelenteni és erről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Bérlő a Berendezést nem jogosult megterhelni, azt értékesíteni, elidegeníteni, azzal bármilyen egyéb formában rendelkezni.
 8. Jelen szerződés a Minimális időtartam alatt – annak határozott időtartamára tekintettel – kizárólag súlyos szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, valamint a Felek írásbeli közös megállapodása alapján szüntethető meg.
 9. Jelen Szerződéssel létrejött bérleti jogviszony – fentiekben hivatkozott – határozott időtartamára figyelemmel, a rendes felmondás és elállás lehetőségét a Felek kifejezetten kizárják. A jelen Szerződés szerinti szerződéses feltételek, üzleti számítások csak és kizárólag abban az esetben biztosítottak, amennyiben a bérleti jogviszony a jelen Szerződésben rögzített, határozott időtartamig fennáll, ennek tényét a Bérlő kifejezetten elismeri és tudomásul veszi jelen Szerződés aláírásával. Amennyiben a bérleti jogviszony annak lejárata előtt megszűnik, beleértve a rendkívüli felmondás esetét is, a Bérlő köteles a teljes hátralévő időre járó bérleti díjat megfizetni a Bérbeadó számlája alapján, annak kiállítási dátumától számított 8 napon belül. A jelen Szerződésben biztosított feltételekre tekintettel a Felek kifejezetten lemondanak arról, hogy a jelen Szerződést megtámadják, különös tekintettel a Ptk. 236. §-a alapján, akár feltűnő értékaránytalanság, vagy tisztességtelen szerződési feltételre történő hivatkozással.
 10. Felek ezennel megállapodnak, hogy Bérbeadó jogosult jelen Szerződés rendkívüli felmondására a Bérlőnek szóló írásbeli nyilatkozat megküldésével, amennyiben súlyos szerződésszegés esete következik be. A Bérlő ezennel kijelenti, hogy oly módon használja az általa bérelt gépeket, illetve berendezéseket, hogy különösen, de nem kizárólagosan az alábbi Súlyos szerződésszegések egyike se következzen be:
  1. a Bérlő a Bérleti díj fizetési kötelezettségével – Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére 30 (harminc) naptári napot meghaladó késedelembe esik;
  1. Bérlő jelen Szerződésben meghatározott jogait és kötelességeit nem Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélye alapján ruházza át, és/vagy a jelen Szerződés tárgyát képező gép, illetve berendezés más telephelyre, székhelyre történő átszállítása/szállítatása nem Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével történik;
  1. a Bérlő ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás indul, vagy a Bérlő végelszámolási eljárást indít maga ellen, feltéve, hogy a fenti eljárások megkezdését a Cégközlönyben közzétették;
  1. a Bérlő a berendezést rongálja, vagy azt rendeltetésével ellentétes módon használja.
 11. A Bérlő fentiek szerinti Súlyos szerződésszegése esetén a Bérbeadó köteles írásbeli értesítést küldeni a Bérlő részére és felkérni a Bérlőt, hogy a szerződésszegést az értesítés kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül orvosolja, és egyúttal figyelmeztetni a Bérlőt arra, hogy amennyiben a szerződésszegést nem orvosolja, Bérbeadó jogosulttá válik jelen Szerződés rendkívüli felmondására.
 12. Amennyiben a Bérlő a Súlyos szerződésszegést nem orvosolja az előzőek alapján történt Bérbeadói értesítésnek megfelelően, Bérbeadó jelen Szerződést  egyoldalú, írásos  nyilatkozatának a Bérlő részére történő eljuttatásával, azonnali hatállyal felmondhatja.
 13. Bérlő is jogosult a jelen Szerződést azonnali hatályú rendkívüli felmondással felmondani, amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződés valamely lényeges rendelkezését súlyosan vagy ismétlődően megszegi, és a szerződésszegést az annak abbahagyására és szerződésszerű magatartására való Bérlői írásbeli figyelmeztetést követően 30 napon belül sem orvosolja.
 14. Jelen Szerződés megszűnésekor Bérlő köteles visszajuttatni a berendezést olyan állapotban, amilyenben azt átvette – a rendeltetésszerű használat által okozott kopást leszámítva – Bérbeadónak, vagy köteles lehetővé tenni, hogy a berendezést a Bérbeadó elszállítsa/elszállíttassa a saját költségén. Bérlő a Berendezést köteles rendeltetésének megfelelően használni, és felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Rendeltetésellenes használat esetén a Bérbeadó jogosult a Berendezést elszállítani.
 15. Jelen Szerződés a minimális bérleti időtartam után határozatlan idejűvé válik, amelyet bármely fél a minimális bérleti idő letelte után 30 napos felmondási idővel felmondhat. Amennyiben a Szerződés határozatlan idejűvé válik, úgy Felek a bérleti díj mértékét újratárgyalják, amennyiben Bérlő ezt írásban kéri.
 16. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy Bérbeadó számára – 3 nappal korábbi előzetes írásbeli értesítést követően – a Berendezéshez teljes hozzáférést biztosít Bérbeadó kérésére biztosítva a Berendezés állapotának, rendeltetésszerű használatának Bérbeadó, mint tulajdonos általi ellenőrzését. Bérlő Bérbeadó ezen ellenőrzési jogát visszavonhatatlanul elfogadja, és szavatol azért, hogy Bérbeadó az ellenőrzési jogát akadálymentesen gyakorolhassa. Bérlő az általa bérelt berendezések üzembehelyezéskori állapotát – kivéve a rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést – köteles megőrizni, annak megtartásáért kártérítési felelősséggel tartozik.
 17. Bérlő köteles saját költségén teljeskörű vagyonbiztosítást kötni a berendezésre vonatkozóan, annak üzembe helyezésétől kezdve, a berendezés teljes értéke vonatkozásában, és köteles azt a jelen Szerződés teljes hatálya alatt fenntartani. Amennyiben Bérlő rendelkezik vagyonbiztosítással, úgy köteles a Szerződés tárgyát képező berendezésekre azt a Szerződés teljes hatálya alatt kiterjeszteni. Bérlő köteles azonnal írásban értesíteni Bérbeadót, amennyiben a berendezéssel kapcsolatban bármilyen káresemény történik, és köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási jogviszony rendelkezéseinek megfelelően arról a biztosító is határidőben értesüljön. Bérlő köteles Bérbeadó kérésére, Bérbeadó részére eredeti példányban bemutatni és másolati példányban átadni a berendezés biztosítási kötvényét. A biztosítás kedvezményezettje a Bérbeadó, mint tulajdonos, így a Bérbeadó jogosult minden olyan összegre, mely a berendezést ért kár vagy egyéb biztosítási esemény következtében a biztosító által kifizetésre került. Ha a biztosító bármilyen okból a Bérlő részére teljesített volna fizetést, úgy a Bérlő köteles erről Bérbeadót haladéktalanul tájékoztatni, és a kapott összeget Bérbeadó részére továbbítani. A biztosító esetleges teljesítése nem mentesíti a Bérlőt a kártérítési kötelezettsége alól, azonban a biztosító által kifizetett összeggel a kár mértéke csökken.
 18. Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó az alábbi lehetőségek megtételére jogosult, különösen Bérlő 8 napot meghaladó fizetési késedelme esetén, vagy ha a Bérbeadó tudomására jut, hogy a Bérlő fizetési és/vagy gazdasági helyzete jelentősen meggyengült, vagy Bérbeadó számlájával Bérlő írásbeli felszólítása ellenére fizetési késedelembe esik:
  1. Bérbeadó jogosult a szerződés futamideje alatt biztosítékként árbevétel-engedményezést, illetve készfizető kezességet, ill. egyéb a teljes hátralévő bérleti díjnak megfelelő mértékű díjfizetés fedezetére irányuló garanciát kérni a Bérlőtől;
  1. Bérbeadó jogosult arra, hogy a Bérleti Szerződés közjegyzői okiratba történő foglaltatását igényelje Bérlőtől azzal, hogy annak költségei kizárólag a Bérlőt fogják terhelni.
 19. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban kapcsolattartókként a betétlap a.) Bérbeadó részéről az A pont szerinti, b.) Bérlő részéről a B pont szerinti személyek jogosultak eljárni. A jelen Szerződés létével és tartalmával kapcsolatos bármilyen nyilatkozat kizárólag a Felek arra feljogosított képviselői által írásban, cégszerű aláírással történhet.
 20. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a fentiekben megjelölt kapcsolattartók személyében, beosztásában, különösen elérhetőségében bármilyen változás következik be, akkor a változással érintett Fél köteles haladéktalanul a másik Felet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradásából eredő kockázatot a mulasztó Fél köteles viselni.
 21. E körben Bérlő jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi es elfogadja, hogy a lakó- és székhelyváltozásának közléséig a Bérbeadó a Bérlőnek szóló nyilatkozatokat a Bérlő utolsó ismert címére/székhelyére joghatályosan küldi meg. Felek rögzítik, hogy fentiekre tekintettel a Bérlő címére/székhelyére a Bérbeadó által küldött nyilatkozatot akkor is kézbesítettnek kell tekinteni a feladás napját követő 5. munkanapon, ha a címzett megtagadta az átvételt – vagyis „nem fogadta el” jelzéssel érkezett vissza a küldemény – vagy „ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza a Bérbeadóhoz a postai küldemény, továbbá ha „elköltözött” vagy „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza a postai küldemény.
 22. Bérlő köteles minden év január 31. napjáig az előző év december 31-én nála fellelhető berendezésekről tárolási nyilatkozatot tenni Bérbeadó felé Bérbeadó által előzetesen igényelt módon.
 23. Bérlő csak Bérbeadó előzetes, írásbeli engedélyével helyezheti át a Berendezést a Szerződésben rögzített „Berendezés helyé”-től eltérő helyszínre.
 24. Bérlő – Bérbeadó előzetes és kifejezett írásbeli engedélye hiányában – nem jogosult a Berendezést harmadik fél részére albérletbe adni.

D. Szoftvertámogatási szerződés

1. A Szerződés tárgya, hogy az MM MAX KFT az Ügyfél részére szoftvertámogatási szolgáltatást nyújtson, és biztosítsa a szoftverek megfelelő működését. A Teljeskörű Átalánydíjas Karbantartási Szerződés a Berendezés működéséhez szükséges szoftverek vonatkozásában a támogatási díjat a szolgáltatási díj tartalmazza. Minden egyéb, a Szerződésben felsorolt szoftverhasználat esetén a Szoftvertámogatási Szerződés szerinti díj fizetendő a támogatási szolgáltatásért.

2. A Szerződésben meghatározott díj előre kerül kiszámlázásra a Szerződésben rögzített periódus szerint az Ügyfél részére. Amennyiben a Szerződés nem előre meghatározott periodikus díjat határoz meg, úgy óradíj alapon történik az elszámolás a Szerződésben rögzített árakon. A számla fizetési határideje (amennyiben a Felek eltérő módon nem állapodnak meg) 8 naptári nap.

3. A működőképesség fenntartása magában foglalja a karbantartás, javítás, beállítás, a hivatalos munkaórák (hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között) alatti munkavégzés, a kiszállás költségeit.

4. Az Ügyfél szolgáltatás igénylése esetén azt írásban köteles közölni az MM MAX KFT-vel. A reakció idő a bejelentéstől számított átlag 4 munkaóra plusz az utazási idő az MM MAX KFT telephelyétől számítva az Ügyfél telephelyéig.

5. Az MM MAX KFT nem, illetve csak az Ügyfél költségére, az MM MAX KFT mindenkori árlistájában szereplő külön szolgáltatási díj fejében köteles a szolgáltatást teljesíteni, ha

− Az Ügyfél kérésére az MM MAX KFT a szolgáltatást a rendes munkaidőn kívül (hétfőtől péntekig 8:30 és 16:30 óra közötti időintervallumon kívül) kéri elvégezni.

− A javítási/karbantartási szükséglet a berendezés nem rendeltetésszerű használata, külső behatás által történt fizikai sérülése, vagy természeti katasztrófa miatt válnak szükségessé. Ebben az esetben a felhasznált alkatrészek költségét is köteles az Ügyfél megtéríteni.

6. A Szerződés időtartama a Szerződésben meghatározott időtartam leteltével változatlan feltételekkel meghosszabbodik további 12-12 hónappal, kivéve, ha valamely fél legalább 30 nappal a hatály letelte előtt írásban értesíti a másik felet a szerződésnek a határozott idő leteltével történı megszüntetéséről.

E. Átalánydíjas Informatikai Szolgáltatási Szerződés

1. Az MM MAX KFT az Átalánydíjas Informatikai Szolgáltatási Szerződés (későbbiekben: ISzSz) keretében a jelen szerződés szerint teljesíti az Ügyfél tulajdonát/bérleményét képező a szerződés adatlapja szerinti telephelyén található és az adatlapon felsorolt IBM kompatibilis számítógépek, és azok perifériáinak szükség szerinti helyszíni vagy műhelyben történő javítását, illetve a berendezések éves igény szerinti helyszíni karbantartását.

2. Az Informatikai Szolgáltatás átalánydíjas. A havi átalánydíj mértékét és az átalánydíjban foglat havi munkaórát számát, kiszállások számát a szerződés adatlapja tartalmazza.

3. Az átalánydíjas szolgáltatása következőket tartalmazza:

 • mítógép és helyi számítógép hálózat supportjának átalánydíjas szolgáltatása

–  hardveres tekintetben a kábel szakadás, csatlakozás ellenőrzésére, kijavítására, hálózati kártya csere elvégzésre terjed ki.

–  Amennyiben a hálózati hiba elhárítása nem állapítható meg egyértelműen, műszeres kivizsgálás szükséges, melynek külön díja az Ügyfelet terheli.

4.  Az átalánydíjas szolgáltatás magában foglalja a karbantartás, javítás, beállítás a hivatalos munkaórák (hétfőtől péntekig 8:30 és 16:00 óra között) alatti munkavégzést, a kiszállás költségét.

5. Az MM MAX KFT az Ügyfélnél telepített szoftverek jogtisztaságát nem vizsgálja, azokért felelősséget nem vállal. A nem jogtiszta szoftverek használatából adódó bármilyen hibáért, megállásért, adatsérülésért, adatvesztésért, előre nem látható rendszer összeomlásért, hardver meghibásodásért az MM MAX KFT felelősséget nem vállal.

6. Távoli hozzáférés: az Ügyfél az MM MAX KFT részére elérhetővé teszi a Távmenedzsment támogatási support tevékenységének igénybevételét az Ügyfél kompatibilis eszközeit érintően, továbbá biztosítják egymás felé a kölcsönös adatkezelés biztonsági alapszabályok betartását.

7. Az MM MAX KFT az átalánydíj ellentételeként gépegységenként (alapgép, monitor, nyomtató, hálózati egység) havi időszakra vonatkozóan 85%-os gép-rendelkezésre állást biztosít. Amennyiben az MM MAX KFT hibájából a rendelkezésre állás 85% alá süllyed, úgy 85-70% között 25%-kal, 70-55% között 50%-kal, 55% alatt 100%-kal csökken a gépegységre jutó tárgyhavi átalánydíj. A számítás alapja havi 168 órás üzemidő, napi 8 órás munkarend figyelembe vételével történik.

Amennyiben az MM MAX KFT a hibás gép vagy periféria helyett csereberendezést biztosít, az Ügyfél gépének javítása nem minősül gépállásnak az éppen javítás alatt álló berendezés sem, amelyet az MM MAX KFT az átvételtől 5 munkanapon belül működőképes állapotban visszaállít.

Amennyiben a javításra átvett készülék alkatrészellátása már nem lehetséges, illetve a berendezés javítása nem gazdaságos, ezt az MM MAX KFT 48 órán belül az Ügyfél tudomására hozza. Az ilyen okból származó meghibásodások nem minősülnek gépállásnak.

8. A javításhoz szükséges anyagokat és alkatrészeket az MM MAX KFT a felhasználás szerint a leigazolt munkalap alapján számlázza. MM MAX KFT kötelezi magát, hogy csak minőségileg kifogástalan anyagokat, pótalkatrészeket, Ügyféllel egyeztetett szoftver termékeket használ fel.

 A segédanyagok (festékszalagok, toner, leporelló, nyomtató papír, tintapatronok, stb.) beszerzése az Ügyfél és az MM MAX KFT előzetes egyeztetése alapján történik.

9. Az MM MAX KFT az átalánydíjban foglat havi munkaórát meghaladó hardware/szoftveres munkáért, szaktanácsadásért külön számlát állít ki. Az elvégzett feladatokról az MM MAX KFT munkalapot állít ki, amit az Ügyfél leigazol. A külön számlázott munka óradíját, kiszállási díját a szerződés adatlapja tartalmazza.

10. Az Ügyfél által bejelentett meghibásodás estén az MM MAX KFT  egy órán belül reagál, megkezdi a hiba elhárítását. Helyszíni javítást esetén a megjelenési idő: 8 munkaóra a bejelentés időpontjától számítva.  Munkaidő a törvény szerinti munkanapokon 8:00-16:00 óra. Ettől eltérő munkavégzés külön szerződésmódosítással egyeztethető.

11. Az Ügyfél a szolgáltatás igénylése esetén azt írásban köteles közölni az MM MAX KFT-vel. A reakció idő a bejelentéstől számított átlag 4 munkaóra plusz az utazási idő az MM MAX KFT telephelyétől számítva az Ügyfél telephelyéig.

12. A szolgáltatás elvégzéséhez az MM MAX KFT alvállalkozót vehet igénybe.

13. Az Ügyfél gondoskodik arról, hogy a személyzete a törvényes előírásokat és az üzemi biztonságtechnikai intézkedéseket támogassa és betartsa. Az Ő kötelezettsége továbbá, hogy megteremtse a munkák elvégzéséhez szükséges üzemi feltételeket. Az Ügyfél a jelen szerződés hatálya alá tartozó készülékekre a szerződés érvényessége alatt más hasonló tartalmú szerződést nem köthet.

14. Az ISzSz szerződésben foglaltak nem terjednek ki az olyan meghibásodásra, amelyek:

–  szakszerűtlen használatból

–  hálózati feszültségingadozásból

–  erőszakos beavatkozásból

–  idegen vagy rendeltetésellenes működésből

–  rongálásból

–  szoftver biztonsági előírások be nem tartásából

erednek, valamint az ügyfél által kért – és nem szerződött – változásokra, átalakításokra

15.  Amennyiben szándékos rongálás, illetve szabotázs gyanúja merül fel, MM MAX KFT azonnal köteles jegyzőkönyvet felvenni az eseményről, amit köteles az Ügyfélnek továbbítani. Erre visszavezethető minden következmény az Ügyfelet terheli.

16.  Az MM MAX KFT számítástechnikai beruházásoknál, bővítéseknél, ingyenes szaktanácsadással, véleményezéssel segíti az Ügyfelét.

17. A számítástechnikai beruházásoknál, bővítéseknél, szaktanácsadásra, valamint számítástechnikai-anyagok és kellékek beszerzésének ügyében az Ügyfél ajánlattételre kéri fel az MM MAX KFT-t.  Az Ügyfél az árajánlatok elbírálásánál előnyben részesíti az MM MAX KFT-t, amennyiben az ajánlatok egyenlő feltételeket biztosítanak.

18. MM MAX KFT jogosult az Ügyfél székhelyére történő kiszállás esetén kiszállási díj kiszámlázására, amennyiben adott hónapban az átalánydíjban meghatározottnál több kiszállásra kerül sor.

19.  Az MM MAX KFT fenntartja a jogot, hogy az ISzSz szerződéses adatlap 4. pontjában meghatározott nettó átalánydíjat az Ügyfél informatikai rendszerének bővülése esetén arányos változtatását kezdeményezze. Amennyiben az Ügyfél a megváltoztatott árat nem fogadja el, úgy mindkét Fél jogosult az érintett berendezésekre kötött Informatikai Szolgáltatási Szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.

20.  Az MM MAX KFT fenntartja a jogot, hogy minden naptári évben egy alkalommal, az előző naptári évre vonatkozóan a KSH által közölt fogyasztói árindex mértékével, de minimum 1%-al módosítsa a nettó átalánydíjat. Az ár változtatásról az MM MAX KFT 30 naptári nappal korábban köteles értesítést küldeni az érintett Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban nem kifogásolja a megváltoztatott árat, azt elfogadottnak kell tekinteni és a 31. naptól a módosított átalánydíj, átalánydíjon felüli munka óradíj és a kiszállási díj alkalmazandó. Amennyiben az Ügyfél a fentiekben megjelölt határidőben az ár változtatást nem fogadja el, mindkét Fél jogosulttá válik az érintett berendezésekre kötött Átalánydíjas Informatikai Szolgáltatási Szerződés 30 napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani.

21. Az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban, előzetesen értesíteni az MM MAX KFT-t, ha a berendezést a telepített címről más címre szállítja. Ennek függvényében az MM MAX KFT ár változtatásra tesz javaslatot. Amennyiben ezt az Ügyfél nem fogadja el, úgy a Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az Ügyfelet szintén értesítési kötelezettség terheli az üzemeltetési körülmények megváltozása vonatkozásában; ilyen esetben az MM MAX KFT jogosult az árakat megfelelően módosítani az I/3.1. pont rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben Ügyfél nem tesz eleget jelen pontban rögzített előzetes értesítési kötelezettségének, úgy az súlyos szerződésnek minősül, és az MM MAX KFT jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

22. Az ISzSz szerződés hatálya a Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított egy év. A Szerződés a szerződött időszak lejárta után, további 12 – 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik, kivéve, ha azt bármely fél a lejárat előtt legalább 30 nappal, a lejárat napjára (írásos tértivevényes levél útján) felmondja.

23.  MM MAX KFT és az Ügyfél jelen szerződés kapcsolatos adatokat és a szerződés teljesítése során a tudomására jutott adatokat, információkat üzleti titokként kezeli, és ezen titoktartási megállapodás betartásáért kártérítési felelősséggel tartozik.

F. Egyéb szerződési feltételek

1. Jelen Szerződés kizárólag a Felek közös írásbeli megegyezésével módosítható.

2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók.

3. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal megegyezőt, a szerződés adatlapján írják alá.

Szolnok, 2019. szeptember 12.

error: A tartalom kijelölése nem engedélyezett !!
preloader